top of page

Summit Tower CM

준공일자 : 2019. 6. 30.

건축주 : KT AMC

연면적 : 146,655.8㎡

규모 : 지하8층~지상20층

​위치 : 서울시 종로구 을지로 4가 261-4 외

1F 로비 (1)
1F 로비 (1)
press to zoom
1F 로비 (2)
1F 로비 (2)
press to zoom
1F 보행로 (1)
1F 보행로 (1)
press to zoom
1F 보행로 (2)
1F 보행로 (2)
press to zoom
1F 보행로 (3)
1F 보행로 (3)
press to zoom
1F 엘리베이터 홀
1F 엘리베이터 홀
press to zoom
2F 엘리베이터 홀
2F 엘리베이터 홀
press to zoom
2F 홀, 로비 (1)
2F 홀, 로비 (1)
press to zoom
2F 홀, 로비 (2)
2F 홀, 로비 (2)
press to zoom
2F 홀, 로비 (3)
2F 홀, 로비 (3)
press to zoom
2F 홀, 로비 (4)
2F 홀, 로비 (4)
press to zoom
2F 홀, 로비 (5)
2F 홀, 로비 (5)
press to zoom
3F 강당
3F 강당
press to zoom
3F 홀 (1)
3F 홀 (1)
press to zoom
3F 홀 (2)
3F 홀 (2)
press to zoom
3F 홀 (3)
3F 홀 (3)
press to zoom
3F 홀 (4)
3F 홀 (4)
press to zoom
3F 홀 (5)
3F 홀 (5)
press to zoom
3F 홀 (6)
3F 홀 (6)
press to zoom
B1F 상가 (1)
B1F 상가 (1)
press to zoom
bottom of page