top of page

​MQ로지스틱스 용인물류센터

준공일자 : 2017. 06.

건축주 : 도이치자산운용

연면적 : 64,261.44㎡

규모 : 지하2층 ~ 지상4층

​위치 : 경기도 용인시 처인구 백암면 백봉리 164-3 외

1F (1)
1F (1)
press to zoom
1F (2)
1F (2)
press to zoom
1F (3)
1F (3)
press to zoom
1F (4)
1F (4)
press to zoom
1F (5)
1F (5)
press to zoom
1F (6)
1F (6)
press to zoom
1F (7)
1F (7)
press to zoom
1F (8)
1F (8)
press to zoom
2F (1)
2F (1)
press to zoom
2F (2)
2F (2)
press to zoom
2F (3)
2F (3)
press to zoom
3F (1)
3F (1)
press to zoom
3F (2)
3F (2)
press to zoom
3F (3)
3F (3)
press to zoom
3F (4)
3F (4)
press to zoom
3F (5)
3F (5)
press to zoom
4F (1)
4F (1)
press to zoom
4F (2)
4F (2)
press to zoom
4F (3)
4F (3)
press to zoom
4F (4)
4F (4)
press to zoom
bottom of page